HOVACE-İ EVVEL NUR SAİD KANİ HULASA-İ FÜNUNİ ARZ EDER RİSALEDİR. MEKATİP-İ SANİYE 1287 (1871). 5 KİTAP