KAMİL AKDİK (1861 - 1941) NESİH HAT LEVHA 1937 Tarihli Tezhip: SÜHEYL ÜNVER (1898 - 1986) 1938 Tarihli 38 x 24 cm.