Finans Tarihi - İSTANBUL MAVNA VE SALAPURYACILARI TAHMIL VE TAHLISIYE A.Ş, Dört Aksiyon Hisse Senedi