• Cancel
    Filter
Filter

58. Müzayede (ONLINE)

Currency Converter:
Lot: 14 » Berat - Ferman

AHMET MUHTAR BEY’İN GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA TARAFINDAN İLK WASHINGTON BÜYÜKELÇİ ATANMASI İLE İLGİLİ BERATI
33,5 x 22,5 cm.

AHMET MUHTAR BEY (D. 1870, Çanakkale - Ö. 1934)
Hukuk öğrenimi gördü. Dışişleri mesleğine girdi. 1911’de Atına elçiliğine atandı. Balkan Savaşı sırasında kısa bir süre hariciye nazır vekilliği yaptı. Osmanlı Devleti’nin Lahey (1916) ve Ukrayna (1919) elçiliklerinde bulundu. Son Osmanlı Meclisi Mebusanı’na İstanbul Mebusu seçildi, bu meclisin İngilizlerce dağıtılması üzerine Ankara’da toplanan ilk TBMM’ye katıldı. 1920 ve 1921’de iki kez dışişleri bakan vekilliği yaptı. Bir süre Moskova’da elçi olarak bulundu. 1923 seçimlerince yeniden İstanbul milletvekili seçildi. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Washington büyükelçiliğine atandı (1927).

Details
Lot: 25 » Fotoğraf

HÜSEYİN AVNİ PAŞA 4 ADET Büyük Boy FOTOĞRAF 27 x 22 cm., 24 x 19 cm., 25 x 30 cm., 30 x 35 cm. (paspartularıyla)

HÜSEYİN AVNİ PAŞA (1877 Manastır - 10 Mart 1930 Adana)  
Manastır İptidai Mektebi, Askerî Rüştiyesi ve İdadisini tamamladıktan sonra Eylül 1893'te Harbiye Mektebine girdi. Kasım 1895'te Piyade Mülazım rütbesiyle mezun olarak Rumeli Ordusu'na katıldı. Meşrutiyetin ilânından sonra Manastır Merkez Komutanlığı'na atandı. Balkan Savaşları'nda yaralandı. Sırp Ordusu'na esir düşerek Niş'e götürüldü. Ağustos 1914'te Jandarma sınıfına geçerek Adana Jandarma Alay Komutanı oldu. Bu görevdeyken Ermeni çetelerine karşı savaştı. Ağustos 1916'ta Kaymakam rütbesine terfi ederek İzmir Jandarma Alay Komutanı oldu. Mütarekeden sonra İngilizler tarafından Ermeni kırımı ile ilgili olarak arandığı için saklandı. İzmir'in işgal edilmesi üzerine Millî Mücadele'ye katıldı. Eylül 1919'de Akhisar Havalisi Komutanına asaleten, Şubat 1920'de İzmir Kuzey Cephesi Komutanı vekaleten atandı. TBMM tarafından süresiz izinli sayılarak 5 Eylül 1920 Konya Mevkii Komutanı oldu. Konya'da isyanları bastırdıktan sonra Ocak 1921'de meclise katıldı. II. ve III. dönemde Cebelibereket (Osmaniye) mebusu seçilip ölümüne kadar milletvekilliğini korudu.

Details
Lot: 30 » Efemera

OSMANLI’YI SAVAŞA SOKAN FETVA
CİHAD FETVASI, SULTAN REŞAD’IN ve ENVER PAŞA’NIN BEYANNAMESİ Olan 13 KASIM 1914 Tarihli SABAH GAZETESİ
13 Kasım 1914 günü Fatih Camii Avlusunda Fetva Emini Ali Haydar Efendi tarafından okunan Meşihat Makamınca bütün Müslümanlara hitaben hazırlanan CİHAD FETVASI.
55 x 34 cm.

Soru-cevap şeklinde hazırlanan fetvada beş soru sorulmuş, cevapları Şeyhülislam Ürgüplü Hayri Efendi vermişti. Eski Şeyhülislam, Fetva Emini ve ulemadan 29 kişi tarafından da imzalanan metin, 23 Kasım 1914’te Padişah iradesiyle yayınlandı. Şeyhülislam da bir beyannameyle yeryüzündeki bütün Müslümanlara farz olan cihadın herhangi bir Hıristiyan devlete değil, yalnız “Hilafet-i İslâmiyeye hücum ve düşmanlıklarını izhar ve isbat edenlere karşı” olduğunu açıkladı. Fetvada cihada dayanak olarak Tevbe suresinin 41. ayeti gösterilmişti.

Details
Lot: 31 » Albüm

Die Türkei im Weltkrieg, Herausgegeben Durch das Kriegsfürsogeamt des K.U.K.

Wilh[elm] Victor Krausz, Die Türkei im Weltkrieg, Herausgegeben Durch das Kriegsfürsogeamt des K.U.K. Kriegministeriums Druck. Hemes Buch U. Kunstdruckerei ges M.B.H., 1916. [8] s. metin, [1] yaprak levha listesi, 34 levhada 47 renkli resim, resimler levhalara yapıştırılmış ve paspartu içine alınmıştır, tüm sayfa ve levhalar yayıncının soğuk damgasını taşımaktadır. 50 x 14 cm (folyo), yayıncısının orijinal desenli bez cildinde.

34 PLANŞ, 47 RENKLİ RESİM, 50 x 41 cm.

CİHAN HARBİ ÖNEMLİ DEVLET ADAMI VE KOMUTANLARIN RESİMLERİNİN DE YER ALDIĞI ALBÜM…

Batı anlayışına dönük resim geleneğinin bizde yaygınlaşmasından sonra zaman zaman Avrupa’dan ressamlar ve heykeltıraşlar Osmanlı yönetimice davet edilmiştir. Davet edilen Avrupalı sanatçılar Türkiye ile ilgili görünümlerin yanı sıra padişah, saray ve üst yönetimde görev alanların portrelerini de yapmışlardır. 1. Dünya Savaşı’nın başladığı yıllarda yurda dönen “Meşrutiyet Kuşağı Sanatçıları” için dönemin Erkan-ı Harbiye Reisi ve Başkomutan Vekili Enver Paşa tarafından Şişli’de bir resim atölyesi kurdurulmuştur. Bu atölyede görevlendirilen İbrahim Çallı, Namık İsmail, Sami Yetik, Avni Lifij, Hikmet Onat, Beyrutlu Ali Cemal, Ruhi Bey ve arkadaşlarınca I. Dünya Savaşı’nın karanlık günlerini ve aynı zamanda Türk kahramanlarını anlatan savaş kompozisyonları meydana getirmişlerdir. Bu atölyede yapılan büyük boyutlu savaş kompozisyonları ile Osmanlı ile ittifak halinde olan Avusturya ve Almanya başkentleri olan Viyana ve Berlin’de sergilenmiştir. Aynı program kapsamında yurda davet edilen Avusturyalı ressam Wilhelm Victor Krausz yurdumuza gelerek çok sayıda resim yaptığını bu resimlerinden oluşan bir sergiyi de tüm sanat dünyasına sunduğunu görüyoruz. Wilhelm Victor Krausz (1878-1959) Avusturya asıllı ressamdır. Viyana ve Paris’te resim eğitimi aldı. İngiltere, Hollanda, İspanya ve İsviçre’yi gezdi. Krausz, başta dönemin padişahı Sultan V. Mehmed Reşat olmak üzere birçok Türk büyüğünün portresinin yanı sıra Çanakkale muharebelerinde de bizzat bulunarak savaş kroki ve desenlerinden oluşan bir dizi çalışmada bulunmuştur. Krausz’un bu yıllarda yaptığı eserler Avusturya Savaş Bakanlığı tarafından yayınlanan müzayedemizde sunulan bu nadir eserde toplanmıştır. “I. Dünya Savaşı’nda Türkiye” başlığını taşıyan bu eserde yer alan çalışmaların önemlileri şunlardır; Süleymaniye Camii, V. Sultan Gazi Mehmed, Sadrazam Prens Sait Halim, Şeyhulislâm Hayri Efendi, Dahiliye Nazırı Talat Bey, Hariciye Nazırı Halil Bey, Enver Paşa, Esad Paşa, Cevat Paşa, Cemal Paşa, İsmail Hakkı Paşa, Kazım Bey, Mustafa Kemal Bey, L. von Sanders, Goltz Paşa, Gelibolu’da bir asker çadırında, Haliç’te Harp Gemileri, Gelibolu’da Bir Çeşme Başında Erat, Tophane’de Yangın, İzmir’den Görünüş, Anadolu’da Bir Avusturya-Macaristan Bataryası. Albümde Mustafa Kemal, henüz Anafartalar’da genç bir komutanken resmedilmiştir. Bu kitabı 34 adet levhası tam olarak bulmak oldukça zordur. 

Details
Lot: 34 » Efemera

OSMANLI ISLAHAT-I ESASİYE FIRKASI “Muhterem Zabıtlar,” DİYE BAŞLAYAN BEYANNAMESİ

OSMANLI ISLAHAT-I ESASİYE FIRKASI “Muhterem Zabıtlar,” DİYE BAŞLAYAN BEYANNAMESİ, Paris Baskısı, 27 x 20,5 cm.

İslahat-ı Esasiye-i Osmaniye Fırkası veya Islahat-ı Esasiye-i Osmaniye Fırkası, İkinci Meşrutiyet döneminde faaliyet gösteren siyasî parti. 1909 yılının sonlarında, Şerif Paşa başkanlığında kurulmuştur. Merkezi Paris'te idi. Seçimlere, yurtdışında kurulmuş olduğundan dolayı katılmamıştır. 1913 yılında Hürriyet ve İtilaf Fırkası'na katılmıştır. Diğer üyeleri, Mevlanzade Rıfat, Ali Kemal, Pertev, İzmirli Kemal Avni ve Nihad Reşat (Belger) idi.

Details
Lot: 43 » Fotoğraf

GOFRE BAYRAKLI KP

Details
previous
Go to Page: / 8
next