ALİ TOY (1960)
HAT LEVHA
“Bismillahirrahmanirrahim”
Hicri 1419 tarihli
50 x 70 cm.