VARAN 3, NAZIM HİKMET, İstanbul Muallim Halit Kitaphanesi 1930, 80 sayfa. İLK BASKI