İBRAHİM ÖRS, Kare Sanat Galerisi, 1998, 8 s., 29 x 21,5 cm.