TOPÇU TAYYARECİSİNİN VAZİFE
VE FAALİYETİ. Kuva-yı Havaiye
müfettişliği tarafından tercüme ve
neşr olunmuştur, Dersaadet, Matbaa-i
Osmaniye, 1339 [1923]. 21 s.