HAT LEVHA
VEHBİ EFENDİ (1881 - 1953)
“Bismillahirrahmanirrahim”
17 x 35 cm.